RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż: 
1) Administratorem Twoich danych osobowych jest Aleksandra Kiecz -Strzelczyk „Len" z siedzibą w Koszalinie pod adresem Piłsudskiego 16, 75-501 Koszalin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie –  REGON 368460305, NIP 669-25-40-335 (zwaną dalej: „Len" ). 
2) Inspektorem ochrony danych w Len jest Szymon Strzelczyk, adres e-mail: kontakt@lenworkshop.pl.  
3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO w celu zawarcia przez Ciebie z Len umowy o świadczenie usług oferowanych przez Len i wykonania zawartej przez Ciebie z Len umowy o świadczenie usług oferowanych przez Len, a także wykonania ciążących na Len obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.
4) Len jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim tylko i wyłącznie za Twoją zgodą np.: do systemu sklepu internetowego prowadzonego przez firmę trzecią. Ponadto Len jest zobowiązane  do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.  
5) Twoje dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Twoich danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Twojej usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału firm posiadających siedziby poza obszarem EOG.
6) Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Ciebie z Len umowy o świadczenie usług oferowanych przez Len, w związku z którą Twoje dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Ciebie z Len umowy o świadczenie usług oferowanych przez Len. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.  
7) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody.
8) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9) W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej przez Ciebie z Len umowy o świadczenie usług oferowanych przez Len, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Len działań  na Twoje żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez Len ciążącego na Len obowiązku prawnego - przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Natomiast w zakresie w jakim zgoda na przetwarzanie Twoich danych osobowych została wyrażona przez Ciebie wyłącznie w celach marketingowych podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, lecz odmowa wyrażenia zgody lub cofnięcie zgody uniemożliwi Len informowanie Ciebie o nowych ofertach i promocjach.  
10) Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli uprawnia Nas do tego obowiązujący przepis prawa lub uprzednio Wyrazisz na to zgodę.  

Dołącz do naszego newsletter!

Kolekcje

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów